Algemene voorwaarden foome – versie 180401

Algemene voorwaarden foome – versie 180401

Gevestigd te Oegstgeest, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71442782

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en foome (hierna: Opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 kalenderdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

1.3 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer de offerte baseert.

1.5 Opdrachten worden schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan nimmer garanderen dat met de werkzaamheden een bepaald resultaat bereikt wordt.

2.2 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 Voordat tot uitvoering, productie of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid het concept van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.4 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding, opschorting van betaling of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke abonnementsvoorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de abonnementsvoorwaarden. Wanneer van toepassing worden de abonnementsvoorwaarden in de opdrachtbevestiging omschreven.

3 Intellectueel eigendom

3.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.

3.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

3.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

4 Gebruik van het resultaat

4.1 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

4.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

4.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

4.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

4.5 Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van Opdrachtgever.

4.6 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen social media, wedstrijden, tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

5 Honorarium en kosten

5.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, consultancy-fee of vastgesteld bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

5.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage is afgesproken.

5.3 Wanneer Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

5.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Opdrachtnemer zal deze kosten naar alle redelijkheid beperken.

6 Betaling en opschorting

6.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur een andere termijn vermeld staat.

6.2 Bij opdrachten met een looptijd vanaf 30 dagen zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

6.3 Kosten voor verkeer op zoekmachines dienen door Opdrachtgever direct met de betreffende zoekmachineprovider te worden afgerekend. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig voldoen van deze verkeerskosten door Opdrachtgever.

6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle openstaande vorderingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

6.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, met een minimum van €150 excl. BTW. Tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

6.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

6.7 Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

7 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbare tekortkomingen door Opdrachtnemer, of wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.2 De schadevergoeding bedoeld in lid 8.1 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

7.4 Wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand, gedurende welke termijn Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering, niet uitvoering, dan wel onjuiste uitvoering van de Overeenkomst verband houdt, dan wel schade die het gevolg is van een omstandigheid die anderszins toerekenbaar is aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

8.2 Opdrachtnemer is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

8.3 De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst en de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van één jaar en voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

8.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking als Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

8.5 Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verbandhouden met de Overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9 Overige bepalingen

9.1 Betreffende zoekmachine marketing activiteiten behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in vooraf afgesproken zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal indien mogelijk een top positie nastreven aan de hand van het gestelde budget. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

9.2 Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen.

9.3 Het is een Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractlooptijd te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft. Overtreding van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot directe ontbinding van deze overeenkomst of opschorting van de campagne. De Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel bovendien betaling van de volledige contractperiode verschuldigd aan Opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming voor het versturen van periodieke nieuwsbrieven en e-mailingen om opdrachtgever op de hoogte te houden van nieuws, acties en meer. Opdrachtgever kan zich op ieder gewenst moment afmelden van deze service, conform de Telecommunicatiewet van 1 oktober 2009.

9.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Opdrachtnemer of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10 Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

10.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen en/of bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

10.2 Entiteiten en personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen en kunnen evenmin een beroep doen op enige bepaling in de Overeenkomst.

11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag.

12 Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden van foome treden in werking op 17 april 2018